top of page

​書庫

金閱閣校園版將不定期加入更多書籍, 為學生用戶帶來適合多元化好書, 希望吸引學生定期到電子閱讀平台閱讀。

9789881353771-搵莎士比亞做補習老師-封面-high.jpg

快將/最新
上架書籍

9789887760542.jpg
9789882166844.jpg
不想進入的房間Cover.png
9789882166226-小朋友不可不知的親戚關係圖解-封面-high.jpg
Peter Pan.jpeg
9789882198852.jpg
東京遇見.jpg
9789882167230.jpg

​中文經典書籍

 水滸傳_上.png
 論語_cover.png
紅樓夢_cover_book 1.png
 李清照_cover.png
牡丹亭_cover_牡丹亭.png
39180c2cc3024f4eb690d2c4f660484c.png
儒林外史_上卷 Cover_9789887678021.png

(書目眾多, 未能盡錄)

英文經典書籍

9789887570554.png
The Time Machine.jpeg
Moby Dick_9789887678014.png
Daddy-Long_Legs.png
Gulliver's Travel 9789887739685.png
Robinson Crusoe 9789887570691.png
The Wizard of Oz.jpeg
9d2e9194a3a24d43b16035d29dca102b.png

(書目眾多, 未能盡錄)

STEM書籍

9789888525171.jpg
9789888444724.jpg
9789882167230.jpg
STEM1.jpeg
9789887502371.jpg
STEM 2.jpeg
9789887502326.jpg
9789626817681.jpg

(書目眾多, 未能盡錄)

bottom of page